Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE  VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP

GymBiz., gevestigd en kantoorhoudende te Hoogeveen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor GymBiz te Hoogeveen, onder nummer 68098987

 

Artikel 1. Definities.

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Verkoper” :GymBiz B.V. en “Koper”: professionele afnemer van producten van Verkoper.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven gedaan door Verkoper, en op alle tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomsten.

 

2.2 Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden van Verkoper zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.3 Bij eventuele strijdigheid tussen de bepalingen van deze voorwaarden en de gesloten overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen.

3.1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 

3.2  Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Alle opgegeven prijzen zijn netto- contant en exclusief verschuldigde belastingen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1 Overeenkomsten komen tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Koper. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging en/of de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst.

 

4.2 Indien ondergeschikte personeelsleden zonder bevoegdheid /procuratie van Verkoper overeenkomsten sluiten, binden deze Koper niet zolang deze niet door Verkoper zijn bevestigd.

 

Artikel 5. Leveringstermijnen.

5.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Koper de Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

 

5.2 In ieder geval is aan de leveringsplicht voldaan indien Verkoper de zaken op het afgesproken tijdstip en de afgesproken locatie aan Koper heeft aangeboden. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, geldt als bewijs van het aanbod.

 

5.3 Wanneer Koper  weigert de goederen in ontvangst te nemen, zullen de vervoer-,  opslag- en andere noodzakelijke kosten voor zijn rekening komen.

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

6.1 Indien Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Verkoper gehouden is, is Koper aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.

 

6.2 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

  •  Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  •  na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

  •  Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  •  Indien door de vertraging aan de zijde van Koper niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

6.3 Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien dit onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.

 

6.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

6.5 Indien Verkoper tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

6.6 Indien Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Verkoper  gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling en is Koper jegens Verkoper, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

 

6.7 Verkoper is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk op te zeggen c.q. beëindigen, indien koper een verzoek tot surseance van  betaling indient,  in staat van faillissement wordt verklaard – al dan niet op eigen verzoek – in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden. Verkoper zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

6.8 Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd aan de Koper in rekening worden gebracht met een minimum van 25% van de in de opdracht afgesproken koopsom.

 

6.9 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (betaling) word de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijk verklaring op het tijdstip, waarop Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de koper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid  beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

6.10 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar, Koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten

 

Artikel 7. Overmacht.

7.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verkoper of van nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen. derden daaronder begrepen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt.

 

7.3 Voor zover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen alsof er sprake zou zijn van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

8.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

8.2 Verkoper zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of derden voor wie zij op grond van de wet aansprakelijk te stellen is, met dien verstande dat de totale schade nimmer meer zal bedragen dan een bedrag gelijk aan de totale som, exclusief omzetbelasting, welke door Verkoper inzake de overeenkomst is gefactureerd, zulks met een maximum van tweemaal het factuurbedrag.

 

Artikel 9. Garantie en reclame.

9.1 Verkoper stelt zicht tegenover Koper voor schade aan en door de artikelen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat Koper de artikelen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing, of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

 

9.2 De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van gebrekkig artikel of tot vervanging van dat artikel of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Verkoper.

 

9.3 Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de artikelen hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klant te (doen) onderzoeken.

 

9.4 Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde artikelen.

 

9.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 10. Vervoer.

10.1 Kosten van vervoer komen voor rekening van Koper, tenzij schriftelijk in de overeenkomst hiervan is afgeweken.

 

Artikel 11. Betaling.

11.1 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij in contanten, hetzij op een door Verkoper aan te wijzen bankrekening.

 

11.2 Indien de betaling niet tijdig is ontvangen is Koper in verzuim en – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

 

11.3 Indien Verkoper tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van Koper, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van  € 150,00.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud.

12.1 Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

12.2 Door Verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 12.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

12.3.Koper dient steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.

 

12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

12.5 Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot deze penningen. Indien nodig verbindt de Koper zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

12.6 Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 13 . Toepasselijk recht en geschillen.

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

.

 

 

 

  /  Algemene voorwaarden